Vedtægter

FOLKEDANSERFORENINGEN

    HJERTER TO


VEDTÆGTER FOR FOLKEDANSERFORENINGEN HJERTER TO


§  1 NAVN

Foreningens navn er FOLKEDANSERFORENINGEN HJERTER TO. Hjemsted Hvidovre.


§  2 FORMÅL

Foreningens formål er at fremme folkedans og spillemandsmusik gennem afholdelse af danseaftener, legestuer, musikaftener samt deltagelse i opvisninger og stævner i Danmark og udlandet.


§  3 MEDLEMSKAB

Stk. 1 Optagelse – opsigelse – eksklusion

Optagelse i foren ingen medfører obligatorisk medlemskab af Landsforeningen Danske Folkedansere gennem HJERTER TO.


Medlemskab opsiges til kassereren.


Har bestyrelsen ekskluderet et medlem, skal sagen behandles på førstkommende generalforsamling, såfremt det fordres af den ekskluderede. Til ændring af bestyrelsens afgørelse kræves, at 4/5 af generalforsamlingens deltagere går ind for ændringen.


Stk. 2 Kontingent og gebyr

Medlemmer er pligtige at betale til foreningen det af generalforsamlingen vedtagne kontingent, som inkluderer det for Landsforeningen Danske Folkedansere fastsatte årligt kontingent.


Stk. 2, 2

Såfremt et medlem kan dokumentere medlemskab i Danske Folkedansere gennem en anden forening, behøver medlemmet ikke at betale gennem HJERTER TO, men skal i stedet betale et af generalforsamlingen vedtaget kontingent, der alene tilfalder HJERTER TO.


Gebyr for deltagelse i aktiviteter, som medfører udgifter, betales i månederne september - april. Gebyret fastsættes af bestyrelsen. Der betales forud enten pr. giro, ved indbetaling til foreningens bankkonto eller direkte til kassereren enten ved sæsonstart for hele sæsonen, eller månedligt.


Har et medlem trods rykkere ikke betalt kontingent og gebyr i 3 måneder, kan bestyrelsen skriftlig ekskludere vedkommende, og medlemmet kan først genoptages, når restancen er betalt. Bestyrelsen kan bevilge gebyrnedsættelse eller fritagelse for mangeårige medlemmer over 65 år, og for medlemmer, der har været syge i over 2 måneder.


Medlemmer, som ved særlig indsats har gjort sig fortjent til betegnelsen ”æresmedlemmer”, er gebyr- og kontingentfrie.


Stk. 3 Rettigheder

Alle medlemmer over 14 år, der ikke er i restance, er stemmeberettigede ved generalforsamlingen og er valgbare til bestyrelsen og udvalgene.

Medlemmer er adgangsberettigede til foreningens sammenkomster og til de fællesarrangementer Landsforeningen Danske Folkedansere indbyder til.


Medlemmer kan til opvisninger og arrangementer, der er godkendt af bestyrelsen, låne dragter af foreningens dragtsamling.


For at kunne deltage i officielle opvisninger og arrangementer forlanges dog, at dansetrin kan godkendes af danselederen, ligesom denne efter skøn kan forlange, at ting, som er dragten uvedkommende, aftages og at mangler udbedres.


Endvidere har aktive medlemmer fortrinsret til alle arrangementer og rejser.


§  4 GENERALFORSAMLINGEN

Stk. 1 Almindelige bestemmelser

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflerhed.


Bestyrelsen består af 1 formand, 1 kasserer, og 3 medlemmer. De vælges på den ordinære generalforsamling efter tur således, at formand og 1 medlem vælges i ulige år, mens kasserer og 2 medlemmer vælges i lige år.


Formanden og kasserer vælges direkte.


På hver ordinær generalforsamling vælges desuden én bestyrelsessuppleant samt én revisor og én revisorsuppleant. De to sidstnævnte må ikke være bestyrelses- eller udvalgsmedlemmer.


Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer, revisorer og suppleanter er to år.

Genvalg kan finde sted.


Kun ét medlem fra samme husstand kan tage mod valg til bestyrelsen.


Valg til bestyrelsen foregår ved skriftlig afstemning, mens andre afstemninger foregår ved håndsoprækning.


Såfremt blot ét medlem fordrer skriftlig afstemning, skal sådan dog finde sted.


Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent.


Det påhviler bestyrelsen, at drage omsorg for, at der optages referat af generalforsamlingen. Dette referat underskrives af formanden og dirigenten.


Stk. 2 Ordinær generalforsamling

Der afholdes ordinær generalforsamling én gang årligt, almindeligvis i oktober kvartal.’


Indkaldelsen med dagsorden – indeholdende oplysninger om, hvem der er på valg og om disse er villige til genvalg – udsendes og omdeles med revideret regnskab og status samt eventuelle indkomne forslag til lovændringer senest 21 dage før generalforsamlingen.


Forslag til vedtægtsændringer skal være indsendt til bestyrelsen inden 1. oktober.


Andre forslag, der af medlemmerne ønskes særskilt behandlet på generalforsamlingen, skal være fremsendt til bestyrelsen senest 7 dage efter indkaldelsens dato.

Indkomne forslag fra medlemmer slås op på opslagstavlen.


Stk. 3 Dagsorden

Dagsordenen skal indeholde mindst følgende punkter:

1.Valg af dirigent

2.Godkendelse af dagsorden

3.Beretning

4.Regnskab

5.Foreløbige fremtidsplaner

6.Fastsættelse af kontingent

7.Indkomne forslag

8.Valg

A.Bestyrelse og suppleant

B.Revisor og revisorsuppleant

C.Udvalg

9.Eventuelt


Ved valg af udvalg skal altid et medlem være medlem af bestyrelsen.


Stk. 4 Ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling med 14 dages varsel.


Når mindst 2/3 af medlemmerne indsender skriftlig begæring med motiveret dagsordensforslag til bestyrelsen om ekstraordinær generalforsamling, skal bestyrelsen senest 14 dage efter modtagelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling.


Indkaldelsen, der skal være skriftlig til alle medlemmer, skal indeholde dagsordenen for mødet.


Afstemningsreglerne nævnt i denne paragraf, stk. 1, er også gældende for ekstraordinære generalforsamlinger, idet eventuelle lovændringer, der af en ordinær generalforsamling er henvist til den ekstraordinære generalforsamling, dog kan vedtages, når 2/3 af de fremmødte medlemmer er for forslaget.

Den ekstraordinære generalforsamling er altid beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte.


§  5 BESTYRELSENS BEFØJELSER

Stk. 1

Bestyrelsen har den fulde beføjelse til at handle på foreningens vegne inden for de af vedtægterne angivne rammer.


Formand og/eller kasserer disponerer alene over foreningens økonomi.


Bestyrelsen udpeger foreningens repræsentation over for Landsforeningen Danske Folkedansere.


I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørend.Stk.  2Bestyrelsens arbejde

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fordeler selv de forskellige bestyrelseserhverv som næstformand, sekretær mv. mellem sine medlemmer.


Bestyrelsen afholder møder efter behov. Formanden indkalder. Dersom 3 bestyrelsesmedlemmer anmoder om, at der afholdes møde, skal formanden – eller i dennes fravær – næstformanden, indkalde til møde.


Der føres protokol over bestyrelsesmøder.


Bestyrelsen er pligtig til at orientere medlemmerne om alle arrangementer, som den og de nedsatte udvalg ønsker gennemført, eventuelt ved opslag.


Det påhviler endvidere bestyrelsen at sørge for danseledere og spillemænd, samt at finde egnede lokaler til foreningens sammenkomster og arrangementer.


§ 6 OPLØSNING

Foreningen kan opløses, hvis ¾ af dens medlemmer ved en ordinær generalforsamling stemmer herfor.

Såfremt ¾ af medlemmerne ikke giver møde ved den ordinære generalforsamling, kan opløsning vedtages ved almindelig stemmeflerhed på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.


Såfremt HJERTER TO opløses, overgår dens eventuelle aktiver til Landsforeningen Folkedans Danmark. (ændret fra Danske Folkedansere.)


Arkivalier, såsom forhandlingsprotokoller, scrapbøger, korrespondance etc. Overdrages lokalhistorisk arkiv.


Vedtaget på den ordinære generalforsamling torsdag den 7. april 1983.

Ændret på ordinære generalforsamling den 8. november 1984, på den ordinære generalforsamling den 10. november 2009 og den ordinære generalforsamling den 11. november 2015.


Ovenstående vedtægter er gældende fra og med den 11. november 2015.


Folkedanserforeningen HJERTER TO, Byvej 78, 2650 Hvidovre


Kontakt webmaster